Get Adobe Flash player
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ค้นหาด้วย Google

เข้าสู่ระบบเช็คเมลล์

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้104
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้454
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1414
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3127
mod_vvisit_counterเดือนนี้11757
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว13517
mod_vvisit_counterสถิติทั้งหมด1991257

กำลังออนไลน์

เรามี 75 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เปลี่ยนภาษา

English Arabic Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Spanish Vietnamese Thai Turkish
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

หน้าแรก เผยแพร่ บทคัดย่อ บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จากการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์แบบต่อเติม ผลงานของนักเรียนชั้นอนุบาล

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง              รายงานการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จากการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์แบบต่อเติม

ผลงานของนักเรียนชั้นอนุบาล   โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)  เทศบาล   นครหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

 

ชื่อผู้วิจัย            นางพนิดา    ยอดราช

 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์แบบต่อเติมผลงานให้มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์  เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนอนุบาลที่ได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์แบบต่อเติมผลงานกับกิจกรรมสร้างสรรค์แบบปกติ    เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนอนุบาลก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์แบบต่อเติมผลงาน  และเพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนอนุบาลก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์แบบปกติ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/1   และนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/2   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2554   โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 2 ห้องเรียน  นักเรียนจำนวน  60 คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive selection)  ประกอบด้วยกลุ่มทดลองได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์แบบต่อเติมผลงาน   จำนวน  30  คน  กลุ่มควบคุมได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์แบบปกติ  จำนวน  30  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กิจกรรมสร้างสรรค์แบบต่อเติมผลงาน และแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ซึ่งประยุกต์มาจากแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของทอแรนซ์    แบบอาศัยรูปภาพเป็นสื่อ โดยได้กำหนดสิ่งเร้า ให้มีลักษณะคล้ายกัน มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน แต่แตกต่างกันที่สิ่งเร้าที่กำหนด ลักษณะของแบบทดสอบ ประกอบด้วยกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมชุดที่ 1  การสร้างรูปภาพ โดยให้เด็กต่อเติมภาพจาก    สิ่งเร้าที่กำหนดให้ ซึ่งเป็นรูปทรงที่แตกต่างกัน   และวาดภาพต่อเติมโดยนึกถึงรูปภาพ ที่ไม่มีใครนึกถึงและตั้งชื่อภาพ จำนวน 10 ภาพ   กิจกรรมชุดที่  2  การต่อเติมรูปภาพ โดยให้เด็กต่อเติมภาพจากสิ่งเร้า      ที่กำหนดให้เป็นรูปเส้นในลักษณะต่างๆ  เป็นการต่อเติมภาพให้แปลกน่าสนใจ      เสร็จแล้วให้ตั้งชื่อและเล่าเรื่องในแต่ละภาพ จำนวน 10 ภาพ กิจกรรมชุดที่ 3 การต่อเติมรายละเอียดภาพ  โดยให้เด็กคิด   ต่อเติมรายละเอียดจากภาพที่กำหนดให้ เน้นการต่อเติมภาพให้แปลกแตกต่าง ไม่ซ้ำใคร แล้ว   ตั้งชื่อภาพที่ต่อเติมด้วย  การทำแบบทดสอบทั้ง 3 กิจกรรม   เน้นการวาดภาพให้แปลก    น่าตื่นเต้น น่าสนใจ    และแสดงความคิดเห็นของเด็ก  หรือแสดงเอกลักษณ์ของภาพ  กิจกรรมทั้ง 3 ชุด ใช้เวลาทำชุดละ  15 นาที   เมื่อหมดเวลากิจกรรมหนึ่ง ก็ต้องทำกิจกรรมชุดถัดไปทันที กิจกรรมทั้ง 3 ชุดใช้เวลา   45 นาที  แผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์แบบต่อเติมผลงาน  จำนวน  40  แผน  แผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์แบบปกติ  จำนวน  40  แผน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที

ผลการวิจัยพบว่า ค่าร้อยละที่ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ ทั้ง 3 ด้านรวมกันระหว่างดำเนินกิจกรรมในแต่ละหน่วยโดยเฉลี่ยได้เท่ากับ 88.88 และค่าร้อยละ        ที่นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 3 ด้านรวมกันของคะแนนที่นักเรียนทำได้จากแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ เท่ากับ 85.11      ซึ่งนำมาแทนค่าตามสูตรการหาประสิทธิภาพของกระบวนการ E ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ E แล้วทำการเปรียบเทียบระหว่าง E กับ  Eได้เท่ากับ 88.88 / 85.11 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ ไม่ต่ำกว่า 80 / 80  จากการเปรียบเทียบนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์แบบต่อเติมผลงานมีความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์แบบต่อเติมผลงานมีความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01   และนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์แบบปกติมีความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  แสดงว่า นักเรียนมีผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในระดับที่สูงขึ้น      และแผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์แบบต่อเติมผลงานที่สร้างขึ้นสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นกับเด็กได้ครบถ้วนกระบวนการ

Attachments:
Download this file (abstract_panida.pdf)บทคัดย่อ[ ]77 Kb

Share on facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Windows Live
 • Facebook
 • VZ
 • MySpace
 • deli.cio.us
 • Digg
 • Folkd
 • Like to learn German in Stuttgart?
 • Linkarena
 • Mister Wong
 • Newsvine
 • reddit
 • StumbleUpon
 • Yahoo! Bookmarks
 • Yigg
Hatyai City Climate - เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่

ข่าวการศึกษา

ความเห็นล่าสุดในบล็อค