Get Adobe Flash player
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ค้นหาด้วย Google

เข้าสู่ระบบเช็คเมลล์

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้94
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้454
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1404
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3127
mod_vvisit_counterเดือนนี้11747
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว13517
mod_vvisit_counterสถิติทั้งหมด1991247

กำลังออนไลน์

เรามี 50 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เปลี่ยนภาษา

English Arabic Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Spanish Vietnamese Thai Turkish
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

หน้าแรก เผยแพร่ บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้ที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้ที่ 2  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม

และการดำเนินชีวิตในสังคม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้วิจัย นายเจริญ  ขุ้มทอง

สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) สำนักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ปีที่ทำการวิจัย ปีการศึกษา 2555

 

รายงานการวิจัยฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้ที่ 2  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพ  80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียน  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้ที่ 2  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) ที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้ที่ 2  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4   ปีการศึกษา 2555  ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จับฉลากจากกลุ่ม คือ ห้องเรียนมา  1 ห้องเรียน จาก 7 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 39 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้ที่ 2  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 5  เรื่อง  5  เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้         ที่ 2  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม จำนวน 15  แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 50 ข้อ จัดทำเป็น 2 ชุด ใช้ทดสอบก่อนและหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน สาระ     การเรียนรู้ที่ 2  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม จำนวน 12 ข้อ  ทำการวิจัยปฏิบัติการแบบวิจัยและพัฒนา โดยใช้แบบ One Group Pretest Posttest Design ในปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555  ทำการสอนจริง 15 สัปดาห์

ผลการวิจัยพบว่า เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้ที่ 2  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีประสิทธิภาพ /เท่ากับ 87.28/88.05  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 80/80  และสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                    สาระการเรียนรู้ที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ของนักเรียน                             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้                สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้ที่ 2  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมาก

Attachments:
Download this file (abs.pdf)abs.pdf[บทคัดย่อ]58 Kb

Share on facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Windows Live
 • Facebook
 • VZ
 • MySpace
 • deli.cio.us
 • Digg
 • Folkd
 • Like to learn German in Stuttgart?
 • Linkarena
 • Mister Wong
 • Newsvine
 • reddit
 • StumbleUpon
 • Yahoo! Bookmarks
 • Yigg
Hatyai City Climate - เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่

ข่าวการศึกษา

ความเห็นล่าสุดในบล็อค