Get Adobe Flash player
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ค้นหาด้วย Google

เข้าสู่ระบบเช็คเมลล์

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้51
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้82
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้215
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว660
mod_vvisit_counterเดือนนี้1666
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว92
mod_vvisit_counterสถิติทั้งหมด1888232

กำลังออนไลน์

เรามี 29 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เปลี่ยนภาษา

English Arabic Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Spanish Vietnamese Thai Turkish
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

หน้าแรก เผยแพร่ บทคัดย่อ การพัฒนาหนังสือนิทานร่วมกับแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ ตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) สำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

บทคัดย่อ

การพัฒนาหนังสือนิทานร่วมกับแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ ตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) สำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1. เพื่อหาประสิทธิภาพ ของหนังสือนิทานร่วมกับแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ ตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) สำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือนิทานร่วมกับแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ ตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) สำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3  โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) สำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา                   ปีการศึกษา 2558 จำนวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งหมด จำนวน 39 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา            ครั้งนี้ ประกอบด้วย หนังสือนิทานร่วมกับแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ ตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 8 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือนิทานร่วมกับแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ ตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 18 แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านและการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 20 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือนิทานร่วมกับแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ ตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ t -test (Dependent  Samples)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ประสิทธิภาพของหนังสือนิทานร่วมกับแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ ตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 84.38/83.59

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสือนิทานร่วมกับแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ ตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปรากฏว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสือนิทานร่วมกับแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ ตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .82 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อปรากฏว่า นักเรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด                        ( = 4.80) รองลงมา คือ อ่านแล้วเข้าใจสามารถเรียนรู้ได้ง่าย ( = 4.76) และรองลงมารูปภาพประกอบสวยงาม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( =4.73)

Share on facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Windows Live
 • Facebook
 • VZ
 • MySpace
 • deli.cio.us
 • Digg
 • Folkd
 • Like to learn German in Stuttgart?
 • Linkarena
 • Mister Wong
 • Newsvine
 • reddit
 • StumbleUpon
 • Yahoo! Bookmarks
 • Yigg
Hatyai City Climate - เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่

ข่าวการศึกษา

ความเห็นล่าสุดในบล็อค